Poznaj historię
Prezydentów RP
na uchodźstwie

19 lipca 1989 roku Ryszard Kaczorowski został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP na uchodźstwie – był ostatnim, który pełnił tę funkcję. Od września 1939 r. do grudnia 1990 r. urząd ten sprawowało sześciu mężów stanu. Kim byli ludzie, których życie to przykład wierności i oddania Ojczyźnie, ludzie którzy tak kochali swój kraj, że nigdy nie zaprzestali starań o jego wyzwolenie spod sowieckiej okupacji?

Władysław Raczkiewicz

Prezydent czasów wojny

Urodził się w 1885 r. w miejscowości Kutaisi w Gruzji, w której osiedlił się jego dziadek odbywający tam część kary po udziale w powstaniu styczniowym. W II Rzeczpospolitej był jednym z prominentnych polityków, trzykrotnie zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych, był wojewodą i marszałkiem senatu. Po klęsce kampanii wrześniowej Ignacy Mościcki wyznaczył go na swojego następcę na stanowisku prezydenta (po rezygnacji Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego). 30 września 1939 r. został zaprzysiężony w Paryżu na Prezydenta RP – tym samym został pierwszym Prezydentem RP na uchodźstwie. Obejmując na obczyźnie stanowisko głowy państwa – pozbawionego terytorium, ale uznawanego przez sojuszników – przyjmował odpowiedzialność za walkę o odzyskanie niepodległości. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 r. przeniósł się wraz z rządem do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1942 r. wystosował list do papieża Piusa XII, w którym prosił Watykan o upomnienie się o prześladowanych Polaków i Żydów. Po zakończeniu wojny nie złożył urzędu, przedłużając tym samym działalność suwerennej państwowości II Rzeczypospolitej, mimo że społeczność międzynarodowa w większości uznała legalność władz komunistycznych w Polsce. Zmarł 9 czerwca 1947 r. w Ruthin w Walii.

Władysław Raczkiewicz

August Zaleski

Najdłużej urzędujący Prezydent RP na uchodźstwie

Urodził się w 1883 r. w Warszawie. Był politykiem i dyplomatą, dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. W czerwcu 1947 r., po śmierci Władysława Raczkiewicza, objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie. Sprawował go aż do śmierci w 1972 r. Samowolne przedłużenie kadencji doprowadziło do sporów i trwałych podziałów w środowisku emigracyjnych elit, a także do utworzenia Rady Trzech – opozycyjnego ośrodka przypisującego sobie uprawnienia głowy państwa. Zaleski wyznaczył na swego następcę Stanisława Ostrowskiego. Po jego śmierci, 7 kwietnia 1972 r., Rada Trzech rozwiązała się uznając legalność jego nominacji.

August Zaleski

Stanisław Ostrowski

Żołnierz, który został Prezydentem

Urodził się w 1892 r . we Lwowie, był synem powstańca styczniowego. Z wykształcenia lekarz. W czasie I wojny światowej żołnierz Legionów i Wojska Polskiego. Przed II wojną światową pełnił funkcje posła na Sejm i prezydenta Lwowa w latach 1936–1939. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i więziony przez NKWD we Lwowie i w Moskwie. Zwolniony na mocy amnestii po pakcie Sikorski-Majski. Dołączył do armii Andersa, z którą wydostał się ze Związku Sowieckiego i przeszedł cały szlak bojowy. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził praktykę lekarską, brał udział w życiu politycznym i społecznym emigracji, był członkiem towarzystw i organizacji naukowych. W 1972 r. objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie, który piastował do 1979 r. Zmarł 22 listopada 1982 r. w Londynie.

Stanisław Ostrowski

Edward Bernard Raczyński

Jego życie to świadectwo, że polityka to służba krajowi

Urodził się w 1891 r. w Zakopanem, w znanej wielkopolskiej rodzinie. Uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplomata, od 1934 r. ambasador RP w Wielkiej Brytanii. Na podstawie dokumentów dostarczonych do Londynu przez kuriera Jana Karskiego i potwierdzonych jego świadectwem, Edward Raczyński przygotował i przedstawił aliantom szczegółowy raport na temat Holokaustu. W sierpniu 1944 r. bezskutecznie apelował o pomoc dla Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji, pełniąc funkcję nieoficjalnego przedstawiciela władz RP przy rządzie brytyjskim. W 1979 r. objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie, który piastował do 1986 r. Edward Raczyński był najstarszym (złożył urząd w wieku 95 lat) oraz najdłużej żyjącym (101 lat) Prezydentem RP. Zmarł 30 lipca 1993 r. w Londynie.

Edward Raczyński

Kazimierz Sabbat

Jeden z najwybitniejszych działaczy emigracji politycznej

Urodził się w 1913 r. w Bielinach Kapitulnych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był harcerzem i uczestnikiem wojny obronnej 1939 r. Po ewakuacji Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii służył w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka w Szkocji, a następnie, w Sztabie Głównym Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, pracował społecznie, aktywnie uczestniczył w życiu politycznym emigracji. W latach 1976–1986 był premierem rządu RP na obczyźnie. W 1986 r. objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie. Zmarł nagle w lipcu 1989 r. w Londynie.

Kazimierz Sabbat

Ryszard Kaczorowski

Człowiek, którego życie było służbą

Urodził się w 1919 r. w Białymstoku. Od najmłodszych lat związany z harcerstwem. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci. Po stu dniach w celi śmierci władze ZSRR zmieniły wyrok na 10 lat łagru. Przebywał na Kołymie aż do podpisania Układu Sikorski-Majski, dzięki któremu wyszedł na wolność. W 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR i walczył m.in. pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny osiadł w Wielkiej Brytanii. Urząd głowy państwa objął w 1989 r. Ponieważ uznał wybory prezydenckie w 1990 r. za wyraz osiągniętej przez Polskę wolności i demokracji, podjął decyzję o zakończeniu działalności władz RP na emigracji. Zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. – w drodze na uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej.

Ryszard Kaczorowski

„Polska poza Polską”
– historia Rządu RP
na uchodźstwie

Zapewnienie prawno-międzynarodowej ciągłości państwa polskiego – to główny cel Rządu RP na uchodźstwie, który działał w latach 1939-1990. Polski rząd emigracyjny był swego rodzaju fenomenem okresu II wojny światowej. Traktowany jest jako legalna kontynuacja władzy II Rzeczypospolitej. Przyczynił się m.in. do scalenia polskiego podziemia niepodległościowego w ramach struktur Związku Walki Zbrojnej, który później przeobraził się w Armię Krajową. Jakie były okoliczności jego powstania? Kim byli ludzie, którzy tworzyli „Polskę poza Polską” i jakie były ich cele?

Ignacy Mościcki

Etap francuski:
trudne początki i walka
o przetrwanie

We wrześniu 1939 r., po tym jak III Rzesza i Związek Sowiecki napadły na Polskę, chcąc uniknąć niewoli i nie dać się zmusić do kapitulacji, władze kraju były zmuszone opuścić tereny Rzeczpospolitej. Stało się to w nocy z 17 na 18 września, kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły i premier Felicjan Sławoj-Składkowski przekroczyli granicę polsko-rumuńską, po to by dotrzeć do Francji. Pomimo układu sojuszniczego z Rumunią politycy zostali internowani. Konieczne do dalszego funkcjonowania kraju było więc wyznaczenie władz, które znajdowałyby się poza zasięgiem agresorów. 25 września 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki skorzystał z uprawnień, które dawała mu Konstytucja kwietniowa i wyznaczył swojego następcę – Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ambasadora RP we Włoszech, który został zmuszony do rezygnacji.

Powołał on rząd w pierwotnym składzie:

  • Władysław Sikorski – Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wojskowych, Minister Sprawiedliwości;
  • Stanisław Stroński – Minister, Zastępca Prezesa Rady Ministrów;
  • August Zaleski – Minister Spraw Zagranicznych;
  • Adam Koc – Minister Skarbu oraz Minister Przemysłu i Handlu.

Rząd polski na uchodźstwie był powszechnie uznawany przez cały okres II wojny światowej na arenie międzynarodowej – z wyjątkiem Niemiec i ZSRR. Początkowo siedzibą rządu był Paryż, a później Angers. W grudniu 1939 r. rząd wydał deklarację formułującą najważniejsze cele działań na emigracji, czyli: walka o niepodległość i integralność RP w sojuszu z Francją i Wielką Brytanią, zwycięstwo nad III Rzeszą oraz utworzenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wiosną 1940 r. we Francji powstała 1. Dywizja Grenadierów, 2. Dywizja Strzelców Pieszych, Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich i Polskie Siły Powietrzne.

Adam Koc i Stanisław Stroński

Etap londyński:
wielkie plany, wielkie nadzieje

Po kapitulacji Francji, wiosną 1940 r. polski rząd musiał opuścić Angers. Władze postanowiły skorzystać z osobistego zaproszenia premiera Winstona Churchilla i przenieść siedzibę do Londynu.

19 czerwca rozpoczęła się zorganizowana akcja ewakuacyjna Polskich Sił Zbrojnych. Niestety, do Anglii zdołała się przedostać jedynie ok. 1/3 stanu osobowego sił zbrojnych. Kiedy w lipcu 1940 r. Eduard Benes powołał emigracyjny rząd Czechosłowacji w Londynie, Władysław Sikorski nawiązał z nim bliską współpracę. Sikorski chciał po wojnie utworzyć federację państw Europy Środkowej, w której naturalną hegemonię miałaby Polska. Czechy z kolei miałyby przodować w kwestiach gospodarki. Nic z tych planów jednak nie wyszło.

pakt Sikorski Majski

Rządowi polskiemu w Londynie podlegało cywilne i wojskowe podziemie w okupowanej Polsce: administracja cywilna Delegatury Rządu na Kraj1, a także Związek Walki Zbrojnej2 i Armia Krajowa3. W sierpniu 1940 r. na mocy polsko-brytyjskiej umowy wojskowej udało się utworzyć I Korpus Polski w 1942 r. i I Korpus Pancerno-Motorowy, Samodzielną Brygadę Spadochronową i 1. Dywizję Pancerną.

W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały ZSRR i to zmieniło losy wojny. Wielka Brytania zaproponowała ZSRR sojusz, rozpoczęły się także rozmowy polsko-sowieckie, w konsekwencji czego 30 lipca 1941 r. podpisano układ Sikorski-Majski4. Postanawiał on m.in. wzajemną pomoc przeciwko siłom niemieckim, zezwolenie na utworzenie armii polskiej na terenie ZSRR i przywrócenie stosunków dyplomatycznych między państwami. Układ ten spowodował poważny kryzys w rządzie, co doprowadziło do dymisjami m.in. ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego i rozłamu zagranicznej koalicji. Podpisania porozumienia odmówił Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz.

Etap londyśski

Czasy powojenne:
„Jeszcze Polska nie zginęła”

W lipcu 1945 r. dotychczasowi sojusznicy Rzeczpospolitej – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja wycofały uznanie dyplomatyczne Rządu RP na uchodźstwie, uznając powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Wcześniej, w czerwcu rząd Tomasza Arciszewskiego odrzucił postanowienia konferencji w Teheranie i Jałcie w kwestii powołania rządu polskiego uznawanego przez wszystkie państwa tzw. Wielkiej Trójki (Wielką Brytanię, USA i ZSRR). W nocie przekazanej zwycięskim państwom stwierdzał, że swoje uprawnienia konstytucyjne przekazać może tylko rządowi wyłonionemu w wolnych wyborach w kraju. Ostatnimi krajami uznającymi polski rząd na uchodźstwie była Irlandia, Hiszpania i Watykan (do 1972 r.).

Rząd Tomasza Arciszewskiego
Przekazanie insygniow

Tymczasem rząd emigracyjny wciąż funkcjonował, aż do 1990 r. kiedy to po zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy, Prezydent RP Ryszard Kaczorowski przekazał mu insygnia władzy. Oznaczało to koniec rządu emigracyjnego.

Tym samym, władze emigracyjne pozostały wierny doktrynie, którą w 1945 r. wyraził Prezydent Raczkiewicz: „Prawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obowiązek przekazania po zawarciu pokoju urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w ręce następcy powołanego przez Naród w wolnych od wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby, demokratycznych wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy Naród będzie w stanie wyboru takiego dokonać”.


1 Delegatura Rządu na Kraj: tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było m.in. utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, dokumentacja zbrodni wojennych i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.

2 Związek Walki Zbrojnej: Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.

3 Armia Krajowa: zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. Największą operacją militarną Armii Krajowej była akcji „Burza" i w jej ramach powstanie warszawskie.

4 Układ Sikorski – Majski: układ z 30 lipca 1941 r. między Polską (sygnatariusz: Władysław Sikorski) a ZSRR (sygnatariusz: Iwan Majski), przywracający stosunki dyplomatyczne między obu państwami, zerwane 17 września 1939 r. z chwilą agresji ZSRR na Polskę. Układ miał na celu wspólną walkę obu państw z III Rzeszą w czasie II wojny światowej w ramach koalicji antyhitlerowskiej.

Grafika konkursowa

Konkurs

W ramach kampanii odbywa się ogólnopolski konkurs #MisjaWolnaPolska. Skierowany jest do uczniów 6-8 klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. #MisjaWolnaPolsk to konkurs kreatywny na projekt graficzny muralu na temat władz RP na uchodźstwie, a w szczególności ich misji, jaką była walka o niepodległość Polski prowadzona poza granicami kraju.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej nawiązującej do tematyki kampanii „Misja: Wolna Polska”. Kampania opowiada o ponad 50-letnim okresie w naszej historii, od wybuchu II wojny światowej, poprzez lata władzy komunistycznej, aż do pierwszych wolnych wyborów w 1990 r. Historia Polski to historia Polaków, którzy walczyli o swoją Ojczyznę. Są wśród nich ludzie, których sytuacja w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu zmusiła do opuszczenia kraju i życia poza jej granicami. To właśnie z emigracji, sześciu Prezydentów RP na uchodźstwie walczyło o demokratyczną Polskę, w której żyjemy. Dzięki ich niezłomnej postawie została utrzymana ciągłość polskiej państwowości.

Co może znaleźć się w Waszych pracach konkursowych? Wizerunki Prezydentów RP na uchodźstwie, scenka historyczna z ich udziałem, a może miejsca, z którymi polskie władze emigracyjne były związane? W pracach można wykorzystać dowolną technikę plastyczną. Liczymy na Waszą kreatywność!

Spośród zwycięskich prac, jury konkursowe wybierze jedną, na podstawie, której powstanie mural w miejscowości zwycięskiej drużyny.

Szczegóły dotyczące konkursu

Weź udział

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne stanowią dodatkową pomoc dla nauczycieli i uczniów. Do pobrania m.in. scenariusze lekcji, infografiki, historyczne zdjęcia i materiały źródłowe.

Materiały edukacyjne dla szkół

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji
dla klas 6-8
i szkół ponadpodstawowych

Pobierz
Materiały źrodlowe

Materiały
źródłowe

Zobacz

Multimedia

Materiały filmowe

Materiały
filmowe

Zobacz
Infografiki do pobrania

Infografiki
do pobrania

Zobacz
Galeria zdjęć historycznych

Historyczne
zdjęcia

Zobacz galerię

Podcasty

Odsłuchaj

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022

Skip to content

Strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie z portalu oznacza zgodę na ich przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji przez Administratora zgodnie z ustawieniami przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close